Kaychawqa riqiyanki llapan qichwa ruraykunatam, mikuykunata, ashmakunata, hachakunata, qurakunata imaykapis kikintsikpa musyaynintsikkunatam.

MAASHIPA NUSPAYNIN

 


Huk hunaqshi Maashi, hirkapa aywanaq; aywaykaptinna ichishaq ashkash mantsakashqa ayqillapa yuriikunaq, Maashiqa wakta, kayta rikachakunaq - atuq tsuraq/churaq ashkashta qatimun nir - Manash imapis kanaqtsu, hirkallash wan... ninaq.
Tumanqanyaq ashkash aywakunaq, illakarkunaq, manash rikaanaqnatsu. Allaapash ashkashta rikachakunaq, manash imapis kanaqtsu, payllash karu markachaw rikakaanaq. Markaqa allaapa shumaqshi kaykuq, imaykapis manash pishiqtsu, tsaychaw/chaychaw kaykaptinshi llapan aqtsankuna

sharikurkuyaanaq, allaapash mantsakay tsariikunaq.

Hikan supaynaw waqrarishqa runash yarqiykur, shamuy ninaq. Hikachi mikakarkamanqa nishpash Maashi ishpapakurinaq, supayqa hukllash Maashiman witiykunaq , tsarirkunan kaykaptinshi, mamallan unayna wañusqa kaq, waqukurkur Maashitaqa apakunaq. Pasaypa shunqunpis utishqash, puk puk nikaptin, Maashi riyarkunaq; tsay karu markachaw kaykaqnaw, supayta rikaqnawshi mantsakashqa. Yakuta upurkur Maashi hamakaarinaq. Rikaukurna maakupakunaq, manataq imapis kantsu, nuspaykarquutaq nirshi kawitunman kutiikur punukurinaq.

Qillqaq: Margot Camones.

Escritora Ancashina es mención honrosa en revista CARETAS concurso «Las mil palabras»

Mama Chakwas es la obra escrita por Margot Camones Maguiña,(La Merced – Aija – Ancash) que fue una de las menciones honrosas que otorga el C...

Seguidores